Листа кандидата – Студентски парламент

Одлука о утврђивању збирне листа кандидата за чланове Студентског парламента oбјављена 15. априла 2019. године на огласној  табли и интернет страници Школе:

Збирна листа кандидата