Библиотека

Квалитет уџбеника и друге литературе Висока техничка школа струковних студија обезбеђује кроз:

  • проверу покривености градива по појединачним предметима одговарајућом литературом и другим училима,
  • захтев да литература и друга учила по појединачним предметима студентима буду унапред упознати,
  • праћење библиотечке опремљености, стално унапређивање библиотечког фонда савременом литературом,
  • информатичку опремљеност наставе и приступ Интернету.

Путем анкете Школа обезбеђује податке о студентској оцени квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса. Студенти Високе техничке школе струковних студија, осим библиотеке Школе, равноправно са другим студентима Универзитета у Крагујевцу користе Универзитетску библиотеку, библиотеку ПМФ-а и библиотеку Машинског факултета.

Библиотека Високе техничке школе струковних студија је добро опремљена стручном литературом примереном образовном кадру који из ње излази. Висока техничка школа струковних студија улаже сталне напоре да се библиотечки фонд повећа и осавремени куповином књига на сајмовима и појединачним куповинама. Веома чест начин обогаћивања библиотечког фонда су поклони самих професора.

Библиотека Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу има статус стручне библиотеке. Фонд библиотеке се састоји од монографских и серијских домаћих и страних публикација, а највише уџбеничке литературе, као и друге стручне литературе за потребе студената.

Библиотечке публикације могу користити само студенти Високе техничке школе струковних студија и наставно особље ове школе. Фондови библиотеке су смештени у ормарима по нумерус куренсу. Публикације се могу позајмљивати на период од два месеца. Серијске публикације се не позајмљују, већ се користе у библиотеци. Рад библиотеке је информатички подржан (аутоматизован, Интернет).

Библиотека је смештена у седишту Високе техничке школе струковних студија, Косовска 8, у просторији кабинета за интернет. Недостатак простора је разлог што не постоји организован и адекватан читаонички простор. Библиотека располаже корисним простором од око 30 m2. У библиотеци ради један библиотекар са трећином радног времена, који има положен стручни испит и лиценцу за рад. Библиотека ради четири дана седмично, по четири сата на дан.

До 2000. године библиотека није имала лисни (стручни, преметни, топографски) ни електронски каталог. Библиотечка грађа је физички обрађивана и вођена је књига инвентара за монографске и серијске публикације. Књиге у полицама су биле распоређене по наставним предметима. Периодика није повезивана по годиштима.

Од 2001. године библиотека је прешла на аутоматизовану обраду података библиотечке грађе и аутоматизовану позајмицу књига. Претходно је извршена ревизија целокупног библиотечког фонда. Целокупан библиотечки фонд је преинвентарисан, серијске публикације сврстане и повезане у годишта.

Библиотечки фонд се обрађује коришћењем библиотечког програма. Ова апликација омогућава обраду библиотечке грађе по стандардима који су одобрени од Народне библиотеке Србије. Апликација омогућава стандардни библиографски запис, сврставање публикација по аутору, наслову, предметној одредници, кључној речи, универзалној децималној класификацији, као и мноштво других параметара за претраживање библиотечке грађе.

У свом фонду библиотека Високе техничке школе поседује преко 2250 монографских публикација и преко 680 серијских публикација.

Висока техничка школа струковних студија путем анкете обезбеђује податке о студентској оцени квалитета уџбеника, литературе, библиотечких ресурса и томе сл.

Студенти Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу редовно се упућују на следеће сервисе: Виртуелна библиотека Србије (COBISS), Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) и Српски национални цитатни индекс (СЦИндекс).