Мисија и визија

Информационе и комуникационе технологије довеле су до великих промена у тржишним и пословним орјентацијама у свим привредним гранама. Промена се одразила на научно-образовне институције, кроз стварање нових правила у области школства, захтев за развојем нових наставних планова и програма и промену начина извођења наставно-образовног процеса.

Због потребе школовања кадрова способних да реше проблеме привредног и друштвеног развоја, како у овом тренутку започетих промена, тако и касније, као и због евидентне потребе укључивања у европско образовање у складу са Болоњском декларацијом, крајњи циљ трансформације наставног плана и програма Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу је повећање њиховог квалитета.

Висока техничка школа струковних студија кроз сталне контакте са представницима општине, региона, јавног сектора и привредних организација обезбеђује повратну информацију о потреби организовања појединих студијских група, потреби школовања одређених кадрова, могућностима запошљавања дипломираних студената одређених усмерења и квалитету стручњака које Висока техничка школа струковних студија образује. Редовно обезбеђивање повратних информација постале су основ на коме Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу организује корекције уписне политике и организује нове студијске групе.

МИСИЈА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Мисија Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу је да уз стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, техничко-технолошких, научних и информатичких сазнања, образује квалитетне стручњаке из области машинства, саобраћаја и информатике са високо стручно и практично применљивим знањима, у складу са израженим потребама привредног и индивидуалног сектора града, региона и шире заједнице.

Спајањем знања добијеног студирањем и стеченим практичним искуством у конкретној радној средини, развијањем способности коришћења нове информационо – комуникационе технологије, улога Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу је да свршени студент буде оспособљен да се брзо и лако укључи у динамичке захтеве окружења, на ефикасан начин решавајући конкретне проблеме. При томе, сарађујући са ужим и ширим окружењем, доприносећи као активни учесник његовом развоју, стручњаци школовани у Високој техничкој школи струковних студија истовремено ће својом практичном оспособљеношћу и умешношћу доприносити расту угледа Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу.

ВИЗИЈА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Визија Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу је да се развије у модерну образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати стручњаке са високо стручно и практично применљивим знањем, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју града, региона и шире заједнице.

Циљеви Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу су:

 • Дефинисање наставног плана и програма усклађеног са новим захтевима образовања, приближавање европским тенденцијама и укључење у јединствени образовни систем.
 • Увођење механизма за непрекидно праћење и унапређивање квалитета наставе, као и свих активности и процеса рада.
 • Усклађивање наставних планова и програма са развојем нових технологија.
 • Јачање веза са привредом, приватним сектором, јавним установама, а посебно уважавање потреба регионалног развоја.
 • Јачање сарадње са сличним образовним инситуцијама у ужем и ширем окружењу.
 • Тешња сарадња са државном и општинском управом, привредом и грађанима.
 • Наставни планови и програми са мање теоријских садржаја, директно оријентисани ка практичној настави и примени.
 • Повећање ефикасности студирања, кроз улагања у опрему, библиотеку, осавремењивање учила, лабораторија, кабинета, учионица, стимулисање позитивних резултата у настави и ван ње.
 • Усавршавање наставника кроз семинаре, предавања, трибине из разних области, научно-стручне екскурзије, сајмове, изложбе, саветовања.
 • Јачање двосмерности у комуникацији професор – студент кроз нестајање, дуги низ година присутног, неприкосновеног ауторитета професора и новог схватања да се студент поштује као личност, да се уважавају се његове потребе, интереси, права и већи утицај на рад школе, доношење одлука и учешће у конципирању наставних планова и програма.
 • Стимулисање студентског интересовања за већу ефикасност студирања и јачање угледа Школе кроз научно-стручне екскурзије, семинаре, предавања, спортско-културне активности и сталне контакте са студентима сличних и других образовних институција.
 • Стална доградња и унапређивање информационог система Школе и стимулисање схватања свих запослених о неопходности тог вида улагања.
 • Проналажење нових начина обезбеђења финансијских средстава.

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

О квалитету наставног процеса Висока техничка школа води рачуна кроз:

 • интерактивност наставе, укључивања примера из праксе у наставу, подстицање студентске креативности и самосталности у раду,
 • професионални рад наставника и сарадника, коректан однос према студентима, без дискриминације студената по било ком основу,
 • поштовање, односно придржавање утврђених планова и распореда наставе (предавања и вежби),
 • израду распореда предавања и вежби усклађених са могућностима студената,
 • распоред предавања/вежби познат је студентима пре почетка сваког семестра,
 • пре почетка семестра студенти су упознати са Планом рада за сваки предмет (основни подаци о предмету: назив, година, број ЕСПБ поена, услови; циљеви предмета; садржај и структура предмета; план и распоред предавања и вежби; начин оцењивања; уџбеник и допунска литература; подаци о наставницима и сарадницима на предмету),
 • прати се усклађеност плана наставе и планова рада на појединачним предметима,
 • Школа путем анкете обезбеђује податке о студентској оцени квалитета наставног процеса.

Висока техничка школа струковних студија се определила за концепт „настава усмерена на студенте“, концепт чије је тежиште остваривање употребљивих знања уместо гомилања знања. Пошто овај концепт подразумева активно учешће студената у конципирању образовног процеса, уважавајући ту тенденцију Висока техничка школа струковних студија се усмерила на прилагођавање наставних метода новим захтевима.

ИНФОРМИСАЊЕ БУДУЋИХ СТУДЕНАТА

У циљу „анимирања“ будућих студената, крајем априла сваке календарске године, Висока техничка школа струковних студија креће у динамичну акцију, која под руководством директора обухвата руководиоце студијских група и наставно особље. Ова акција обухвата:

 • Средњим школама одговарајуће струке у градовима у региону шаљу се промотивни материјали у виду брошура, рекламних плаката, информатора у штампаном и електронском облику.
 • Већину средњих школа градова у региону организовано, по договору и са дозволом директора тих школа, обилазе наставници Високе техничке школе струковних студија, држе презентације и дају рекламне брошуре и информаторе.
 • У самом граду Крагујевцу шаљу се промотивни материјали у штампаном и електронском облику свим средњим школама и држе усмене презентације.
 • На више локалних радио и ТВ станица у Крагујевцу круже рекламне поруке и кајрони о уписној политици Високе техничке школе струковних студија.
 • На већим локалним радио и ТВ станицама у градовима региона дају се рекламне поруке о о уписној политици Високе техничке школе струковних студија.
 • На сајту Високе техничке школе струковних студија се могу наћи сви подаци који интересују будуће студенте, грађане и све заинтересоване.
 • Свима који дођу у Високу техничку школу струковних студија да се непосредно информишу о условима уписа даје се штампани Информатор.

Информатор који Висока техничка школа струковних студија обезбеђује свим заинтересованим садржи основне податке о Школи (кратак историјат, локацију), податке о уписној политици, концепту студија и садржају наставних планова и програма по студијским групама, са назнаком обавезних и изборних предмета, односа теоријске и практичне наставе, као и неких података невезаних за наставу.

АКЦИЈА ПОМОЋИ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА

Школске 2005/2006. године први пут, а сваке наредне као већ позната акција, у јуну месецу, пре подношења докумената за пријем на студије, спроводи се БЕСПЛАТНА припремна настава из математике (30 часова припремне наставе) за све заинтересоване кандидате за упис у Високу техничку школу струковних студија. Припремна настава из математике се одвија по програму претходног средњег образовања. Интересовање кандидата, будућих студената је велико. Припремну наставу води професор математике са Високе техничке школе струковних студија.