Oпшта акта

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Одлука о измени Статута Академије – децембар 2019.

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – март 2020.

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – октобар 2020.

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – март 2021.

Правилник о условима и поступку за упис студената

Пословник о раду Савета Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије Шумадија

Пословник о раду Већа катедре Академије Шумадија

Пословник о раду Колегијума Академије Шумадија

Одлука о висини школарине и других накнада – 2020/2021.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о начину и поступку избора у звње и заснивању радног односа наставника и сарадника

Правилник о ужим стручним, односно, уметничким областима

Правилник о изменама и допунама Правилника о ужим стручним, односно, уметничким областима

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о изменама и допунама правилника о издавачкој делатности

Правилник о стручном и научном усавршавању

Правилник о студијама

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о изради и одбрани мастер рада

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија

Пословник о раду Студентског парламента

Политика обeзбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија

Акциони план за спровођење СОК Академије Шумадија

Правилник о стандардима, обезбедјењу квалитета и поступцима самовредновања

Кодекс о академском интегритету

Прпграм рада за шк. 2020/2021. годину

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о раду профитних центара

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник измени Правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о заштити података о личности

Одлука о распоређивању наставника и сарадника у катедре

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о Студентском парламенту Академије Шумадија

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о буџетском рачуноводсву

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о спречавању злостављања на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Статут Школе

Одлука о измени и допуни Статута Школе

Одлука о измени и допуни Статута Школе – 19.11.2018.

Пословник о раду Савета Школе

Пословник о раду Наставног већа Школе

Правилник о начину финансирања трошкова за одбрану докторске дисертације

Одлука о измени Правилника о начину финансирања трошкова за одбрану докторске дисертације

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

Правилник о рачуноводству

Правилник о избору наставника и сарадника

Правилник о уџбеницима

Правилник о специјалистичким студијама

Правилник о ужим областима

Правилник о полагању испита и оцењивању

Правилник о правилима студирања

Одлука о измени и допуни Правила студирања

Правилник о квалитету и самовредновању

Кодекс професионалне етике

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о уређивању поступка јавне набавке

Правилник о изменама Правилника о уређивању поступка јавне набавке

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о раду

Правилник о упису основних струковних студија

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о условима и поступку за усклађивање стечених стручних назива

Правилник о заштити од пожара

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о изради и одбрани завршног рада

Правилник о измени Правилника о изради и одбрани завршног рада

Правилник о расподели сопствених прихода

Кодекс о академском интегритету

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о раду Студентског парламента

Правилник о размени запослених

Правилник о размени студената

Правилник о организацији и спровођењу кратких програма студија