Oпшта акта

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Одлука о измени Статута Академије

Одлука о изменама и допунама Статута Академије

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – октобар 2020.

Правилник о условима и поступку за упис студената

Пословник о раду Савета Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије Шумадија

Пословник о раду Већа катедре Академије Шумадија

Пословник о раду Колегијума Академије Шумадија

Одлука о висини школарине и других накнада – 2020/2021.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Статут Школе

Одлука о измени и допуни Статута Школе

Одлука о измени и допуни Статута Школе – 19.11.2018.

Пословник о раду Савета Школе

Пословник о раду Наставног већа Школе

Правилник о начину финансирања трошкова за одбрану докторске дисертације

Одлука о измени Правилника о начину финансирања трошкова за одбрану докторске дисертације

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

Правилник о рачуноводству

Правилник о избору наставника и сарадника

Правилник о уџбеницима

Правилник о специјалистичким студијама

Правилник о ужим областима

Правилник о полагању испита и оцењивању

Правилник о правилима студирања

Одлука о измени и допуни Правила студирања

Правилник о квалитету и самовредновању

Кодекс професионалне етике

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о уређивању поступка јавне набавке

Правилник о изменама Правилника о уређивању поступка јавне набавке

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о раду

Правилник о упису основних струковних студија

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о условима и поступку за усклађивање стечених стручних назива

Правилник о заштити од пожара

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о изради и одбрани завршног рада

Правилник о измени Правилника о изради и одбрани завршног рада

Правилник о расподели сопствених прихода

Кодекс о академском интегритету

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о раду Студентског парламента

Правилник о размени запослених

Правилник о размени студената

Правилник о организацији и спровођењу кратких програма студија