Erasmus

Erasmus Charter

Изјава о Еразмус политици

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу (у даљем тексту Школа) основана је 1959. године и данас је једна од водећих високошколских установа примењених студија у Републици Србији. Школа нуди стручна и практична знања из области примењене информатике, машинства, индустријског инжењерства и друмског саобраћаја на студијским програмима првог и другог нивоа високошколског образовања. Од 2007. године студијски програми који се изводе у Школи су у складу са европским образовним стандардима предвиђеним Болоњском декларацијом.

Да би се неговали и промовисали добри односи са високошколским и партнерским институцијама широм света, и да би се подстакла међународна размена студената, наставног и ненаставног кадра, Школа је започела процес усклађивања са европским високошколским институцијама, почела једа издаје дипломе наводећи ниво квалификације и додатак дипломи са наведеним стручним компетенцијама, успоставила је дипломе bachelor и master и увела систем континуиране самоевалуације. Све студијске програме Школе акредитовала је национална Комисија за акредитацију и осигурање квалитета.

Избор партнера зависи од циља пројекта, тако да Школа тражи институције високог образовања у одређеној области стручности, са искуством и вештинама неопходним за испуњавање потребних стандарда. Са друге стране, Школа ће дати свој допринос богатим искуством и знањем које је стекла кроз сарадњу са привредом у индустријском граду какав је Крагујевац. Стратешки циљ Школе је јачање сарадње са институцијама на Балкану (посебно на Западном Балкану), у Европи и шире. Школа намерава да сарађује са високошколским установама из региона, јер то подручје карактеришу сличан економски и технолошки развој, образовни систем, култура и минималне језичке баријере. Школа види потенцијалне партнере и у европским институцијама високог образовања, које функционишу у добро развијеним системима, имају одличне резултате у преносу знања, технологија ка тржишту рада, висок степен запослења, иновативне приступе и стално унапређују политику квалитета, што би било од користи за Школу. При избору партнера Школа се првенствено фокусира на међусобну сарадњу, постизање циљева и добрих резултата, а не на географско подручје, које може бити предност, али не и ограничење.

У контексту активности које се тичу мобилности, најважнији циљеви су оспособљавање студената да једнако добро раде у другим срединама и културама: обезбеђивањем одговарајућих студијских програма; програмима размене за студенте који желе да заврше део студија у иностранству; заједничким студијским програмима (основне и мастер студије) са високошколским установама у иностранству; већим ангажовањем истакнутих страних професора и истраживача; и повећањем броја страних студената у Школи. У наредном периоду Школа ће истражити могућности за развој програма који ће довести до реализације заједничких/двојних диплома.

Стратегија интернационализације Школе обједињује све ове елементе са циљем да се одреде главне смернице за интернационализацију у складу са глобалним трендовима међународне афирмације, конкуренције институција високог образовања, а пре свега потребе за квалитетом.

Школа је посвећена промовисању модернизације и програма интернационализације путем:

 • Промовисања и одржавања односа са иностраним институцијама високог образовања;
 • Сарадње у започињању, дефинисању, реализацији међународних пројеката;
 • Идентификовања, анализирања и промовисања информација о међународној сарадњи;
 • Координирања и праћења учешћа у удружењима, институцијама и другим мрежама;
 • Подршке службама задуженим за међународну размену;
 • Организовања посета представника страних високошколских установа.

Школа прихвата све циљеве Агенде Европске уније и кроз пројекте међународне сарадње настојаће да побољша управљање и финансирање, квалитет и релевантност високог образовања, ниво компетентности студената, троугао знања и укупни квалитет кроз размену студента и кадра и међународну сарадњу. Школа намерава да учествује у све три Кључне акције и Жан Моне програмима.

Како би подржала размену, Школа је формирала Тим за међународну сарадњу који чине наставни и ненаставни кадар и овластила га да обавља послове како би помогла и подржала студенте и кадар у вези са програмима размене и пријавама пројеката. Да би размена била олакшана, усвојени су правилници о размени кадра и студената и признавање ЕСПБ бодова како би се регулисала, водила и осигурала међународна размена.

Учешће у програму Ерасмус + део је стратегије интернационализације Школе која ће подржати мобилност студената и кадра, промовисати транснационалне наставне активности, препознати значај видљивости резултата ових активности, а пре свега осигурати праксу недискриминисања осигуравајући да се сви учесници третирају једнако на праведан, транспарентан, кохерентан и документован начин. Политике недискриминације ће се даље развијати кроз различите врсте додатне подршке како за долазеће и одлазеће студенте тако и за кадар са инвалидитетом и нижим социо-економским статусом.

Имајући у виду да се Школа налази у региону који је започео процес придруживања Европској унији, све активности обновљене Агенде Европске уније за високо образовање представљају приоритете Школе.

Школа има за циљ јачање међународне сарадње и интеграцију у заједнички Европски простор високог образовања. Школа је ускладила своје студијске програме са програмима високошколских установа у Европској унији, усвојила систем бодовања (ЕСПБ), промовише размену студената и особља, европску сарадњу у осигурању квалитета, целоживотног учења, учешће студената у образовању и промоцију Европског простора високог образовања, што би требало да доведе до међународно признате дипломе.

Као члан Конференције академија и високих школа Србије (КАССС) и Европског удружења институција у високом образовању (EURASHE/Јураши), Школа прихвата приоритете које је поставила Европска унија, као што су напори да се изгради европско образовно подручје засновано на поверењу, узајамном признавању, сарадњи и размени најбољих пракси, размени студената и кадра и расту.

Будући да се програм Ерасмус + сматра кључним инструментом за остваривање горе наведених циљева, сматрамо да ће учешће Школе у њему имати позитиван утицај на институцију. Очекивани утицаји на даљу модернизацију и хармонизацију институције су:

 • Модернизовани наставни програми и студијски програми засновани на искуству, истраживању и анализи пројеката из Европске уније, прилагођени потребама привреде и тржишта рада;
 • Виши квалитет вештина и компетенција које стичу наши студенти, и стручних и основних (нпр. дигиталних, социјалних, еколошких) и трансверзалних, као што је решавање конкретних проблема у тимском раду;
 • Јачање укупног капацитета институције улагањем у опрему и објекте (посебно лабораторије);
 • Развој међународне размене студената, кадра и истраживача у региону и шире, као и јачање људских ресурса Школе;
 • Успостављање сарадње са релевантним домаћим и страним стручно-истраживачким институцијама и предузећима, првенствено кроз конзорцијуме са другим високошколским установама, и самостално;
 • Стварање културе иновација и унапређење процеса иновација у сарадњи са привредом и другим институцијама високог образовања у региону.

Главни циљ наше политике је подизање квалитета у свим сегментима перформанси на институционалном и индивидуалном нивоу (а у складу са стандардима Европске уније).

Школа је посвећена промовисању циљева које тренутно подржава обновљена Агенда Европске уније за високо образовање:

 • решавање проблема непоклапања вештина и промовисање изврсности у развоју вештина у корист друштва,
 • изградња повезаних система високог образовања унутар Европског простора високог образовања,
 • обезбеђивање да високошколске институције доприносе иновацијама,
 • подржавање ефикасних система високог образовања,
 • решавање проблема неједнакости у образовним системима,
 • јачање интернационализације у високом образовању,
 • развијање компетенција које ће бити потребне за наредне деценије.

Важно је напоменути да се Школа налази у Крагујевцу, историјској и садашњој индустријској престоници Србије, и економском и политичком центру Шумадијско-поморавског региона, чији је развој првенствено заснован на високо образованим и софистицираним грађанима. Овакав став одражава политику Школе која је најстарија високошколска установа у Крагујевцу.