Историјат

Виша техничка школа у Крагујевцу основана је 1959. године. Разлог за оснивање школе био је недостатак кадрова са вишом спремом, који је недостајао у лествици образовања између техничара и дипломираних инжењера.

Од школске 1959/60 до школске 1968/69 на Вишој техничкој школи у Крагујевцу дипломирало је око 300 студената. Ови погонски инжењери машинске струке углавном су били стипендисти Завода „Црвена Застава“ из Крагујевца, „Прве Петолетке“ из Трстеника, Фабрике вагона Краљево, „Гоше“ из Смедеревске Паланке, „Крушика“ из Ваљева и „Петра Драпшина“ из Младеновца.

Школске 1968/69 укинута је Виша техничка школа у Крагујевцу, јер је своје место уступила новоформираном одељењу Машинског факултета из Београда, на коме је била организована прво степенаста, а касније посебна настава за више образовање.

На основу Закона о вишем образовању радника члан 12. (Службени гласник СРС бр.19) од 30. априла 1974. године основана је Виша школа за образовање радника, којој је, као школи из које је реорганизацијом настала Виша техничка школа, додељен простор на локацији у улици Косовска 8.

Законом о високом образовању укинуто је више образовање на факултетима и основана је Заједница виших школа у Србији. Републички комитет за образовање и физичку културу СР Србије је јула 1987. године донео решење број 022-236/87-07 о испуњености услова за рад Више техничке школе у Крагујевцу.

У оквиру Заједница виших школа, школске 1987/88 године почела је са радом Виша техничка школа саобраћајне и машинске струке која школује стручњаке вишег образовања, инжењере следећих струка:

МАШИНСКЕ СТРУКЕ:

  • СТУДИЈСКА ГРУПА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
  • СТУДИЈСКА ГРУПА ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА
  • СТУДИЈСКА ГРУПА ЗА ИНФОРМАТИКУ

САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ:

  • СТУДИЈСКА ГРУПА ЗА ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

На основу члана 18 Закона о вишој школи Министарство просвете и спорта својим решењем број 022-05-00055/2004-04 од 24. 08.2005 даје сагласност на нови Наставни план и програм Више техничке школе машинске и саобраћајне струке у Крагујевцу, донетог на седници Наставничког већа од 18.05.2005. године.

Према решењу Министарства просвете и спорта за давање сагласности на нови Наставни план и програм Више техничке школе школске 2006/2007 уписује на студијске групе чији су програми урађени по концепту трогодишњих примењених студија, који садрже битна обележја Болоњског процеса, студијске програме вредноване по европском концепту преноса бодова. Виша техничка школа прераста у Високу техничку школу струковних студија.

На основу закона о Високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 24. Пословника Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, на седници одржаној 23-30. априла 2007. године, донела је одлуку о објављивању резултата акредитације високошколсих установа и предложених студијских програма на тим високошколским установама. Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца је успешно акредитовала све предложене студијске програме.

ИНФОРМАТИКА

  • ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
  • МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

МОТОРИ И ВОЗИЛА

УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО

На основу члана 16. (став 5. тачка 2.) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 10. (став 4.) Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/06), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 05.11.2010. године донела је одлуку да Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца испуњава прописане стандарде за акредитацију СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ

УПРАВЉАЊЕ ДРУМСКИМ САОБРАЋАЈЕМ

ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОЛОГИЈА са модулима:

  1. ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА
  2. МОТОРНА ВОЗИЛА