Инжењерска екологија

Специјалистичке струковне студије Школа остварује на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, студијском програму Инжењерска екологија и студијском програму Информационе технологије и системи.Студије студијског програма Инжењерска екологија реализују се у два 2 семестра (једна година) у обиму од 60 ЕСПБ.

Реализацијом студијског програма студенти стичу знања која их оспособљавају за:

  • управљање утицајима на животну средину кроз мере којима се врши мониторинг и деловање;
  • разумевање и примену начела одрживог развоја  коришћењем стручних метода; 
  • примену система обновљивих извора енергије и вршење њихових упоредних анализа;
  • активно учешће у реализацији пројеката и примену стручних метода и алата у управљању пројектима;
  • избор и примену технолошких метода у процесима сакупљања, разврставања, рециклаже и прераде отпадних материјала;
  • избор и примену еколошки чистих погона возила, коришћењем савремених техничко-технолошких решења;
  • разумевање и примену организационих форми и решења по питањима специфичности еколошки оријентисаних предузећа;
  • проверу нивоа буке и вибрација у различитим амбијентима и изналажење стручних решења у овој проблематици; за превазилажење ових проблема;
  • примену оптималне технологије за производњу горива из биомасе. 

Књига предмета

Књига наставника

Преглед предмета по семестрима