Конкурси

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звању предавача за ужу област Производне технологије,  заведен под бројем 343/2020-02 од 03.09.2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и Одсека у Трстенику.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 04.09.2020. године.

Извештај


Савет Академије струковних студија Шумадија на седници одржаној 30.07.2020. године донео је Одлуку о покретању поступка за избор председника Академије струковних студија Шумадија.

Одлука