Конкурси

Конкурс за избор једног професора струковних студија за ужу област Машинство и инжењеринг и једног предавача за ужу област Машинство и инжењеринг

Конкурс је објављен у “ Службеном гласнику РС“ број 27/2019 од 12. априла 2019. године и на интернет страници Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу дана 12. априла 2019. године.

Конкурс


Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са мишљењем и предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за уже области: Планирање простора и инфраструктура и Безбедност и регулисање саобраћаја, број 01-368 од 28.  марта 2019. године,  ставља се на увид јавности у трајању од 15 дана од дана објављивања.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности објављивањем на сајту Школе дана 29. марта 2019. године.

Извештај