Конкурси

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Тeхнологијсаобраћаја, заведен под бројем 33 од 15.01.2021. године ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет Одсека Крагујевац и Одсека Трстеник.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Информационе технологије, заведен под бројем 32 од 15.01.2021. године ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног сарадника у звање асистент за уже области Рачунари и проојектовање и Рачунарске технологије, заведен под бројем 317 од 23.12.2020. године,  ставља се на увид јавности 15 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Извештај


Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање виши предавач за ужу стручну област Математика и рачунарство, заведен под дел. бројем 807 од 23.12.2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Трстеник  и Одсека Крагујевац.

Извештај се ставља на увид јавности дана  25.12.2020. године.

Извештај


На основу решења председника Академије струковних студија Шумадија, број 702/2020-01 од 23.11.2020. године, Извештај Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за ужу област Електротехника и рачунарство, заведен под бројем 698/2020-02 од 19.11.2020. године, ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крушевац  и Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана  23.11.2020. године.

Извештај


Извештај Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање предавач, у Одесеку Крагујевац, за ужу област Организација и технологија саобраћаја, заведен под бројем 660/2020-02 од 12.11.2020. године, ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека Крагујевац.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 16.11.2020. године.

Извештаj