Документa

Документа

Правилник о безбедности и здрављу на раду Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад Стратегија обезбеђења квалитета 2019. Стратегија интернационализације ВТШСС у Крагујевцу Делокруг рада Комисије за квалитет Збирни преглед броја наставника по областима Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. …

цела вест

Oпшта акта

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА Одлука о измени Статута Академије – децембар 2019. Одлука о изменама и допунама Статута Академије – март 2020. Одлука о изменама и допунама Статута Академије – октобар 2020. Одлука о изменама и допунама Статута Академије – март 2021. Правилник о условима и поступку за упис студената Пословник о раду Савета …

цела вест

Конкурси

Дана 14. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање предавач за ужу стручну област Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство, дел. бр. 503 од  13. маја 2021. године. Извештај ће бити на увиду јавности   30 дана, рачунајући …

цела вест

Информатор о раду

Информатор о раду је јединствен документ који може да садржи додатке и који је израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја). Информатор о раду

цела вест

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. Прилози – 2016. Упутство за распакивање прилога Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2019. Прилози – 2019. Упутство за распакивање прилога НАПОМЕНА: Извештај о самовредновању и пратеће прилоге сачувати у истом директоријуму.

цела вест

План рада

План рада се налази на страници „Распоред предавања и вежби“ План рада Високе техничке шкопле струковних студија у Крагујевцу одређује општи правац рада Школе у 2018/2019. години ради остваривања основног задатка и елатност и и представља континуитет у активностим усмереним на остваривање мисије и визије Школе. План рада 2018/2019. Извештај о финансијском пословању 01.01-31.12.2017. године …

цела вест