Документa

Документа

Правилник о безбедности и здрављу на раду Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад Стратегија обезбеђења квалитета 2019. Стратегија интернационализације ВТШСС у Крагујевцу Делокруг рада Комисије за квалитет Збирни преглед броја наставника по областима Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. …

цела вест

Oпшта акта

Правилник о организацији послова Академије Измена Статута Академије Правилник о студијама Правилник о полагању испита и оцењивању Правилник о изменама и допунама правилника о издавачкој делатности Дозвола за рад – Академија Шумадија – 2021 СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА Одлука о измени Статута Академије Одлука о изменама и допунама Статута Академије Одлука о изменама и …

цела вест

Конкурси

Дана 18. марта 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу стручну област Менаџмент и и организација предузећа, заведен под бројем 284 од 17. 03. 2021. године. Извештај се ставља на увид јавности 15 дана у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, …

цела вест

Информатор о раду

Информатор о раду је јединствен документ који може да садржи додатке и који је израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја). Информатор о раду

цела вест

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. Прилози – 2016. Упутство за распакивање прилога Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2019. Прилози – 2019. Упутство за распакивање прилога НАПОМЕНА: Извештај о самовредновању и пратеће прилоге сачувати у истом директоријуму.

цела вест

План рада

План рада се налази на страници „Распоред предавања и вежби“ План рада Високе техничке шкопле струковних студија у Крагујевцу одређује општи правац рада Школе у 2018/2019. години ради остваривања основног задатка и елатност и и представља континуитет у активностим усмереним на остваривање мисије и визије Школе. План рада 2018/2019. Извештај о финансијском пословању 01.01-31.12.2017. године …

цела вест