Документa

Документа

Стратегија обезбеђења квалитета 2019. Стратегија интернационализације ВТШСС у Крагујевцу Делокруг рада Комисије за квалитет Збирни преглед броја наставника по областима Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. Прилози – 2016. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2019. Прилози – 2019. Упутство за …

цела вест

Oпшта акта

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА Одлука о измени Статута Академије Одлука о изменама и допунама Статута Академије Правилник о условима и поступку за упис студената Пословник о раду Савета Академије Шумадија Статут Школе Одлука о измени и допуни Статута Школе Одлука о измени и допуни Статута Школе – 19.11.2018. Пословник о раду Савета Школе Пословник …

цела вест

Конкурси

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звању предавача за ужу област Производне технологије,  заведен под бројем 343/2020-02 од 03.09.2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и Одсека у Трстенику. Извештај Комисије ставља се …

цела вест

Информатор о раду

Информатор о раду је јединствен документ који може да садржи додатке и који је израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја). Информатор о раду

цела вест

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. Прилози – 2016. Упутство за распакивање прилога Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2019. Прилози – 2019. Упутство за распакивање прилога НАПОМЕНА: Извештај о самовредновању и пратеће прилоге сачувати у истом директоријуму.

цела вест

План рада

Календар рада шк. 2019-2020. План рада Високе техничке шкопле струковних студија у Крагујевцу одређује општи правац рада Школе у 2018/2019. години ради остваривања основног задатка и елатност и и представља континуитет у активностим усмереним на остваривање мисије и визије Школе. План рада 2018/2019. Извештај о финансијском пословању 01.01-31.12.2017. године Извештај о раду 2017/2018.

цела вест