Мастер студије

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу 2017. године је акредитовала Мастер струковне студијe на студијском програму Друмски саобраћај.

Право на упис имају лица која имају завршене основне струковне студије или основне академске студије првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, у оквиру одговарајућег образовно-научног поља, или лица која имају завршене студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике Србије 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија или основних академских студија првог степена, у оквиру одговарајућeг образовно-научнoг поља.