Kомунално Јавно Предузеће „Чистоћа“

Kомунално Јавно Предузеће „Чистоћа“ Kрагујевац основано је 1954. Године.

Основна делатност ЈKП „Чистоћа“ Kрагујевац, је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, а то су:

  • сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
  • одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);
  • делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);
  • димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);
  • одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима);
  • сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатора, отпадних гума и отпада од електричних и електронских производа).

Визија, мисија и пословна политика ЈKП Чистоћа, Kрагујевац усмерени су на остварење основног стратешког циља – обезбеђење непрекидног развоја предузећа и његових услуга у интересу: корисника услуга, друштвене заједнице, запослених и осталих заинтересованих стране.