O школи

Историјат школе

Виша техничка школа у Крагујевцу основана је 1959. године. Разлог за оснивање школе био је недостатак кадрова са вишом спремом, који је недостајао у лествици образовања између техничара и дипломираних инжењера. Од школске 1959/60 до школске 1968/69 на Вишој техничкој школи у Крагујевцу дипломирало је око 300 студената. Ови погонски инжењери машинске струке углавном су …

цела вест

Мисија и визија

Информационе и комуникационе технологије довеле су до великих промена у тржишним и пословним орјентацијама у свим привредним гранама. Промена се одразила на научно-образовне институције, кроз стварање нових правила у области школства, захтев за развојем нових наставних планова и програма и промену начина извођења наставно-образовног процеса. Због потребе школовања кадрова способних да реше проблеме привредног и …

цела вест

Реализација наставног плана и програма

Упис студената се обавља у складу са Законом, а на основу утврђеног броја по Одлуци Министарства просвете за упис студената у I годину основних и специјалистичких струковних студија. Наставни план и програм реализује се одржавањем предавања и вежби за предмете који су предвиђени у оквиру појединих студијских програма. Акредитовани студијски програми Високе техничке школе струковних …

цела вест

Наставно особље

Наставници: Др Мирољуб Банковић, професор струковних студија Др Милосав Ђорђевић, професор струковних студија Др Раде Ђукић, професор струковних студија Др Олга Миљковић, професор струковних студија Др Зоран Мировић, професор струковних студија Др Мирослав Божовић, професор струковних студија Др Ненад Милутиновић, професор струковних студија Др Никола Радивојевић, професор струковних студија Др Владимир Недић, професор струковних студија …

цела вест

Уверење о акредитацији

Дозвола за рад, Академија Шумадија – 2021. Решење о измени и допуни дозволе за рад – 2019. година На основу Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 24. Пословника Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, на седници одржаној 23-30. априла 2007. године, …

цела вест

Ненаставно особље

Мирослава Прокић, секретар Влада Николић, шеф рачуноводства Александар Мишковић, систем инжењер информационих система и технологија Верица Стојковић, референт за студентске послове Радмила Миленковић, референт за студентске послове Стојанка Арсовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове Невенка Мировић, самостални виши књижничар Снежана Кућеровић, технички сарадник Весна Лешњак, спремачица Слађана Пејчиновић, спремачица Мирјана Даговић, спремачица Данијела Перовић, спремачица

цела вест

Библиотека

Квалитет уџбеника и друге литературе Висока техничка школа струковних студија обезбеђује кроз: проверу покривености градива по појединачним предметима одговарајућом литературом и другим училима, захтев да литература и друга учила по појединачним предметима студентима буду унапред упознати, праћење библиотечке опремљености, стално унапређивање библиотечког фонда савременом литературом, информатичку опремљеност наставе и приступ Интернету. Путем анкете Школа обезбеђује …

цела вест

EURASHE

EURASHE је Европска асоцијација високошколских институција које нуде програме сконцентрисане на струковно образовање и ангажоване су у примењеним и струковно-оријентисаним истраживањима у оквиру циклуса Болоње. Преко 1.400 високошколских институција из 40 земаља у оквиру Европског простора високог образовања (EHEA) део су EURASHE-е. Чланови EURASHE-е су национална удружења високошколских установа и самосталне високошколске институције као што …

цела вест

Издавачка делатност

Издавачка делатност Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу публикује уџбеничку литературу, монографије, часописе, зборнике радова са симпозијума и стручних скупова из области рачунарских и техничко-технолошких наука. Издања Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу се публикују на једном од писама (ћириличном или латиничном) у складу са опредељењем аутора. Јавни градски транспорт путника Др Мирослав …

цела вест